ភាសាស្នេហាដែលមានតែអ្នកក្នុងវិស័យសុខាភិបាលទើបយល់!!! (ការចែករំលែកដោយសាធារណជន)

ស្នេហាជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលមិនថាអ្នកនៅក្នុងវិស័យណា ឋានៈណា ប្រទេសណា វ័យណា នោះទេ គឺសុទ្ធតែមិនអាចចៀសវាងបាន គ្រាន់តែមានរសជាតិ និងសាច់រឿងផ្សេងៗពីគ្នា…


ក្នុងនោះផងដែរ អ្នកនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលខ្លះ ក៏តែងតែចូលចិត្តប្រើពាក្យបច្ចេកទេសមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញពីក្តីស្រលាញ់របស់ខ្លួនចំពោះមនុស្សជាទីស្រលាញ់។ តែ…បើនិយាយជាមួយអ្នកនៅក្នុងវិស័យដូចគ្នា មិនអីនោះទេ តែបើអ្នកផ្សេងនោះ កុំភ្លេចបកប្រែ ឬពន្យល់ប្រាប់គេផង មិនអញ្ចឹងទេ ប្រាកដជាស្វីតតែឯងមិនខាន…
ថ្ងៃមុន ទំនេរក៏searchលេងៗ ហើយក៏បានដូចចិត្តមែន…ឃ្លាខាងក្រោមនេះ ទម្រាំតែយល់ គឺថា…យកឲ្យបងប្រុស(មោទនភាពក្នុងនាមជាប្អូនរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតមួយរូប XD) តោះ! អ្នកណាខ្លះអានយល់? ធ្លាប់ដែលនិយាយទៅកាន់នរណាអត់ហ្នឹង? អាចអានបានជាការកម្សាន្តជាមួយគ្នា..

1.    Blood is red, Cyanosis is blue…I get Tachycardia when I think of you…
2.    I AORTA feel how much I Love you…
3.    Are you a Pleural Effusion?  Because I can’t breathe when you are around…
4.    You give me premature ventricular contractions…
5.    You make my Dopamine levels go all silly…
6.    From the AORTA to the APEX, I love you with my whole heart…
7.    You must be a red blood cell because you take the oxygen away from my lung & straight to m y heart...
8.    Are you Pulmonary Embolism? Because you take my breathe away…
9.    You must be Aphasia because you left me speechless…
10.    I need a shot of Love vaccine…
11.    I think you are suffering from a lack of Vitamin Me...
12.    Your calves must ache because you’ve been back-marching through my mind all day...
13.    Are you C-reactive protein? Cause you have acute phase...
14.    ICU in my dreams...
15.    Can I be your ophthalmologist ‘cause I can’t stop looking into your eyes...
16.    You’re the sinoatrial node of my heart. Without you, even a defibrillator won’t save me...
17.    I hope someday to be your emergency contact...
18.    I get all Kluver-Bucy around you...
19.    You must be my coronary artery because you’re wrapped around my heart...
20.    Do you have a band aid? Cos I just scraped my heart falling for you... 

ពាក្យទាក់ទង


មតិយោបល់