ជ្រុះទូរស័ព្ទនៅទីសាធារណៈ (social experiment)

នាទីចុងក្រោយនៃ វីដេអូនេះ ធ្វើអោយអ្នករំជួលចិត្ត។ ជ្រុះទូរស័ព្ទនៅទីសាធារណៈ (social experiment)

Talent: Mr. Robert Luke
Camera by Mr. Tim Thai
Corporate producing: Mr. Sophat Gibbon Keo
Video directed and edited by Mr. Tan Kimsour

ពាក្យទាក់ទង


មតិយោបល់