សៀវភៅហោប៉ៅស្តីពី«ការថែទាំព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់កុមារ»

សៀវភៅហោប៉ៅស្តីពី«ការថែទាំព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់កុមារ» នេះ គឺសម្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិត គិលានុប្បដ្ឋាក/យិកា និងមន្រ្តីសុខាភិបាលផ្សេងៗទៀត ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែទំាព្យាបាលកុមារតូចៗ ប្រើប្រាស់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត១ ដែលនេះជាការបោះពុម្ពផ្សាយលើកទីពីរ ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា សៀវភៅនេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យ និងអ្នកជំងឺមកពិគ្រោះជំងឺខាងក្រៅនៅមន្ទីរពេទ្យតូចៗដែលមានមន្ទីរពិសោធន៍ និងឱសថសារវ័ន្ត ហើយក៏អាចប្រើប្រាស់តាមសេវាសុខាភិបាលមួយចំនួនទៀត ដែលកុមារឈឺត្រូវបានទទួលឲ្យសំរាកព្យាបាលផងដែរ។

ប្រភព ៖ ទំព័រហ្វេសប៊ុក Medicine


មតិយោបល់

profile.png
Psc Psc 2 ខែ មុន

How can I read or download?

profile.png
Healthtime Pro 2 ខែ មុន

Hi...u may view the file here but u can download it...It may take a few minutes to load the file, so u may wait abit...

ឆ្លើយតប