សៀវភៅហោប៉ៅស្តីពី«ការថែទាំព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់កុមារ»

សៀវភៅហោប៉ៅស្តីពី«ការថែទាំព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់កុមារ» នេះ គឺសម្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិត គិលានុប្បដ្ឋាក/យិកា និងមន្រ្តីសុខាភិបាលផ្សេងៗទៀត ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែទំាព្យាបាលកុមារតូចៗ ប្រើប្រាស់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត១ ដែលនេះជាការបោះពុម្ពផ្សាយលើកទីពីរ ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា សៀវភៅនេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យ និងអ្នកជំងឺមកពិគ្រោះជំងឺខាងក្រៅនៅមន្ទីរពេទ្យតូចៗដែលមានមន្ទីរពិសោធន៍ និងឱសថសារវ័ន្ត ហើយក៏អាចប្រើប្រាស់តាមសេវាសុខាភិបាលមួយចំនួនទៀត ដែលកុមារឈឺត្រូវបានទទួលឲ្យសំរាកព្យាបាលផងដែរ។

ប្រភព ៖ ទំព័រហ្វេសប៊ុក Medicine


មតិយោបល់

profile.png
Pech But 2 ខែ មុន

I need it.

profile.png
Healthtime Pro 2 ខែ មុន

Hi dear, you may enjoy reading here...However, in case you are viewing on an Android device, the page layout might be not really readable, so you may view via this link on our web instead, https://healthtime.tips/library/book/21

ឆ្លើយតប
profile.png
Psc Psc 6 ខែ មុន

How can I read or download?

profile.png
Healthtime Pro 6 ខែ មុន

Hi...u may view the file here but u can download it...It may take a few minutes to load the file, so u may wait abit...

ឆ្លើយតប