ហេលស៍ថាម ប្រូ លេខ ៧៩

ជាមួយនឹងការបន្តផ្តល់ជូនចំណេះដឹងសុខភាពសម្រាប់អ្នកអានឥតដែនកំណត់ជារៀងរាល់ខែ ហេលស៍ថាម ប្រូ លេខ ៧៩នេះ លោកអ្នកនឹងបានស្វែងយល់ពីជំងឺក្រោមចំណងជើង ២ធំៗរួមមាន៖
- ពិការភាពជាផលវិបាកនៃការឈឺចង្កេះដែលអ្នកគួរបារម្ភ
- ប្រជ្រុយចាប់ផ្ដើមប្លែករូបរាងអាចជាសញ្ញានៃមហារីកប្រជ្រុយ

បន្ថែមពីប្រភេទជំងឺដែលផ្តល់ជូនពីសំណាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស អ្នកអានក៏នឹងអាចទទួលបានចំណេះដឹងសុខភាពផ្សេងៗទៀតដែលបានរៀបរៀងឡើងយ៉ាងពិសេសពីក្រុមអ្នកនិពន្ធ ក៏ដូចជាដៃគូទាំងអស់របស់ ហេលស៍ថាម ប្រូ។ 

----------------------
ទស្សនាវដ្តីវេជ្ជសាស្ត្រ ហេលស៍ថាម ប្រូ ជាទស្សនាវដ្តីសុខភាពឈានមុខគេនៅកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពាក់ព័ន្ធដូចជា និស្សិតសុខាភិបាល អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល ស្ថាប័នសុខាភិបាលឯកជន និងរដ្ឋ។
Healthtime Pro, Building Health Professionals 


មតិយោបល់