ការវះកាត់មាត់ឆែប ក្រអូមមាត់ឆែប បញ្ហាមាត់ធ្មេញ និងបញ្ហាពិការភាពមុខមាត់ផ្សេងៗដោយមិនគិតថ្លៃ
សំបុត្រ
មិនគិតថ្លៃ
ម៉ោងចាប់ផ្តើម
ម៉ោងបញ្ចប់
ថ្ងៃចាប់ផ្តើម
2017-10-16
ថ្ងៃបញ្ចប់
2017-10-20
ប្រទេស
កម្ពុជា
ទីតាំង
មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត

សង្ឃឹមថ្មីមកដល់ទៀតហើយ!!!

សម្រាប់កុមារៗទាំងឡាយដែលមានបញ្ហាទាក់ទិននឹង  មាត់ឆែប ក្រអូមមាត់ឆែប បញ្ហាមាត់ធ្មេញ និងបញ្ហាពិការភាពមុខមាត់ផ្សេងៗ។ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទៅ២០ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ការវះកាត់មាត់ឆែប ក្រអូមមាត់ឆែប បញ្ហាមាត់ធ្មេញ និងបញ្ហាពិការភាពមុខមាត់ផ្សេងៗ នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត ដែលមានជំនួយពីអង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជា សហការជាមួយអង្គការស្នាមញញឹមអាស៊ី និង អង្គការ Love Without Boundaries មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក  ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនគិតថ្លៃ ។

ការពិនិត្យ និង ចុះឈ្មោះសម្រាប់អ្នកជំងឺនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៧នេះ 

សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ និងព័ត៌មានបន្ថែម ៖ 
-ទីស្នាក់ការអង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជានៅមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត
-ទូរស័ព្ទលេខ ៖ ០២៣ ២១១ ៤០៥/ ០១២ ៦៥៥ ៧៨