ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃពិគ្រោះជំងឺ មកត្រឹម ៥$ នៅបន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត​ សុខ ហ៊ាង

ពិសេស!!! សម្រាប់តែអ្នកដែលមានHealthogo Appនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃតែប៉ុណ្ណោះ...

រាល់ពេលអ្នកជួបពិគ្រោះជំងឺនៅ បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ ហ៊ាង លោកអ្នកចំណាយត្រឹមតែ ៥$ ប៉ុណ្ណោះ...

ព័ត៌មានបន្ថែមពីគ្លីនិក ៖ បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ​ ហ៊ាង


មតិយោបល់