ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃ ១០% នៅ ពេទ្យធ្មេញ ប្ល៊ីជប្រាយថ៍

នេះជាឱកាសផ្តល់ជូនពិសេសដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលមាន Healthogo App នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ......

រីករាយក្នុងការផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ ១០%លើគ្រប់សេវាកម្ម ពីពេទ្យធ្មេញ ប្ល៊ីជប្រាយថ៍។​ 

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ពេទ្យធ្មេញ ប្ល៊ីជប្រាយថ៍


មតិយោបល់