ប័ណ្ណពិគ្រោះជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ និងបញ្ចុះតម្លៃ ៥%សម្រាប់ការពិនិត្យឈាមនៅគ្លីនិកព្យាបាលទឹកនោមផ្អែម Diabetes Care Clinic

ការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះមានតែសម្រាប់អ្នកដែលមាន Healthogo App តែប៉ុណ្ណោះ.....

ទទួលបានការពិគ្រោះជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការជួបលើកដំបូង និងបញ្ចុះតម្លៃ៥% លើការពិនិត្យឈាម....

ព័ត៌មានបន្ថែម ៖ គ្លីនិកព្យាបាលទឹកនោមផ្អែម Diabetes Care Clinic


មតិយោបល់