ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃ ការជាវប្រចាំឆ្នាំរបស់ ទស្សនាវដ្តី សុខភាព និងវេជ្ជសាស្រ្ត ហេលស៍ថាម ប្រូ

ជាវទស្សនាវដ្តី សុខភាព និងវេជ្ជសាស្រ្ត ហេលស៍ថាម ប្រូ ប្រចាំឆ្នាំ ត្រឹមតែ ១២ មឺុនរៀល តែប៉ុណ្ណោះ!

 

ទស្សនាវដ្តី សុខភាព និងវេជ្ជសាស្រ្ត ហេលស៍ថាម ប្រូ បានព្យាយាមប្រមូលផ្តំុនិងសហការជាមួយ គ្រូពេទ្យឯកទេសល្បីៗជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវចំណេះដឹងសុខភាពទូទៅ អាការៈ និងជំងឺដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជា ដែលជួយលោកអ្នកឲ្យស្វែងរកការពិនិត្យព្យាបាលទាន់ពេលវេលា។ លើសពីនេះ លោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកលេខទំនាក់ទំនងរបស់ ស្ថាប័នសុខភិបាលផ្សេងៗតាមរយៈទស្សនាវដ្តី នេះផងដែរ។

 

ទំនាក់ទំនងជាវ៖ ០៦៩ ៨៨៨ ១១២ ឬ ០៧៧ ៨៨៨ ០៧៦ ឬ ០៧៧ ៨៨៨ ០៧៥


មតិយោបល់