មន្ទីរពហុព្យាបាល អង្គរសង់តេ


() 749

ទំនាក់ទំនង

មន្ទីរពហុព្យាបាល អង្គរសង់តេ
#0718, Stផ្លូវលោកតាណឺយ​, ឃុំ/សង្កាត់ ស្លក្រាម, ស្រុក/ខណ្ឌ សៀមរាប, ខេត្ត/រាជធានី សៀមរាប, កម្ពុជា