គ្លីនិកកុមារ​ បាយ័នភ្នំពេញ


(128) 1.9k

ទំនាក់ទំនង

គ្លីនិកកុមារ​ បាយ័នភ្នំពេញ
# 777, St1015 , ឃុំ/សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ស្រុក/ខណ្ឌ សែនសុខ, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា