វេជ្ជបណ្ឌិត ហេង សុផា | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស

 

លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានទទួលសញ្ញាប័ត្រផ្នែកវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសរោគនៃសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល។ បច្ចុប្បន្នលោកវេជ្ជបណ្ឌិត បម្រើការនៅមន្ទីរសំរាកព្យាបាលជំងឺកុមារបាយ័នភ្នំពេញ

 

វេជ្ជបណ្ឌិត ហេង សុផា

គ្លីនិកកុមារ​ បាយ័នភ្នំពេញ