វេជ្ជបណ្ឌិត ធី សាម៉ីឌី | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស

លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានទទួលសញ្ញាប័ត្រផ្នែកវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងជំងឺកុមារ​​ និង ទារក។ បច្ចុប្បន្នលោកវេជ្ជបណ្ឌិត បម្រើការនៅមន្ទីរសំរាកព្យាបាលជំងឺកុមារបាយ័នភ្នំពេញ។
 

គ្លីនិកកុមារ​ បាយ័នភ្នំពេញ