គ្លីនិកស្បែក ប៊ីស៊ី - BC Skin Clinic


(113) 11.9k

ទំនាក់ទំនង

គ្លីនិកស្បែក ប៊ីស៊ី - BC Skin Clinic
#225, St63 (មហាវិថីម៉ៅសេទុង), ឃុំ/សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ស្រុក/ខណ្ឌ ចំការមន, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា