ការបាញ់ថ្នាំព្យាបាលមុន​ ដោយម៉ាស៊ីន

ការបាញ់ថ្នាំព្យាបាលមុន​ ដោយម៉ាស៊ីន
DermaJet Acne
________________________________
គ្មានការឈឺចាប់
Painless
________________________________
ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដូចនឹងការចាក់បញ្ចូលផ្ទាល់
High Efficacy likes Injection / Mesotherapy
________________________________
បច្ចេកវិទ្យាថ្មី ទំនើប មកពីហុងកុង
New Modern Technology from Hong Kong
________________________________
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង
BC Skin Clinic 012844777 / 015844777 / 0977844777 / 010892020 / 089892020 -
 Instragram / Facebook : @BCskinclinic

 RathViriya Vuthy 24.00$

គ្លីនិកស្បែក ប៊ីស៊ី - BC Skin Clinic