ការបាញ់បញ្ចូលវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកមុខ ឱ្យភ្លឺថ្លា

ការបាញ់បញ្ចូលវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកមុខ ឱ្យភ្លឺថ្លា
DermaJet Brightening
________________________________
គ្មានការឈឺចាប់
Painless
________________________________
ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដូចនឹងការចាក់បញ្ចូលផ្ទាល់
High Efficacy likes Injection / Mesotherapy
________________________________
បច្ចេកវិទ្យាថ្មី ទំនើប មកពីហុងកុង
New Modern Technology from Hong Kong
________________________________
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង
BC Skin Clinic 012844777 / 015844777 / 0977844777 / 010892020 / 089892020 - Instragram / Facebook : @BCskinclinic

 RathViriya Vuthy 32.00$

គ្លីនិកស្បែក ប៊ីស៊ី - BC Skin Clinic