មន្ទីរពេទ្យ កាល់ម៉ែត


(15) 2.4k

ទំនាក់ទំនង

មន្ទីរពេទ្យ កាល់ម៉ែត
#3, St12201, ឃុំ/សង្កាត់ ស្រះចក, ស្រុក/ខណ្ឌ ដូនពេញ, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា