វេជ្ជ. ផៃ សុភា | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស

ឯកទេសឫសដូងបាត បញ្ចប់ការសិក្សាមកពីប្រទេសបារាំង។

វេជ្ជ. ផៃ សុភា

គ្លីនិក ថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន ឆាយ​ គឹមប៉ាវ - Chhay Kimpav Hepatogastroenterology Clinic