ម៉ាស៊ីន វាស់ ឬស្គេន សាច់ថ្លើម

មានសារះប្រយោជន៏សំរាប់វាយតំលៃអំពីកំរិតក្រិនរបស់ថ្លើម

សំរាប់វាយតំលៃជោគជ័យនៃការព្យាបាល

តាមដានការវិវត្តន៍របស់ថ្លើម

Clinic Community 30.00$

គ្លីនិក ថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន ឆាយ​ គឹមប៉ាវ - Chhay Kimpav Hepatogastroenterology Clinic