ឆ្លុះក្រពះ ពោះវៀន ធម្មតា និងប្រើថ្នាំសណ្តំ

ការឆ្លុះក្រពះ​ ពោះវៀន តាមរបៀបដឹងខ្លួន និង ដា់ក់ថ្នាំសណ្តំ ប្រើ NBI

 

Clinic Community 35.00$

គ្លីនិក ថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន ឆាយ​ គឹមប៉ាវ - Chhay Kimpav Hepatogastroenterology Clinic