ចាក់ថ្នាំការពារ ជំងឺរលាកថ្លើម

មានចាក់ថ្នាំការពារជំងឺរលាកថ្លើម​បេ

7$ សំរាប់កូនក្មេង

10 $​​   ​​សំរាប់មនុស្សចាស់

 

Clinic Community 10.00$

គ្លីនិក ថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន ឆាយ​ គឹមប៉ាវ - Chhay Kimpav Hepatogastroenterology Clinic