គ្លីនិក ធ្មេញឈួនម៉េងថ្មី - Chhoun Meng Thmey Dental Clinic


(29) 2.5k

ទំនាក់ទំនង

គ្លីនិក ធ្មេញឈួនម៉េងថ្មី - Chhoun Meng Thmey Dental Clinic
#112EF , Stផ្លូវកែង 136 និង19, ឃុំ/សង្កាត់ ផ្សារកណ្ដាលទី១, ស្រុក/ខណ្ឌ ដូនពេញ, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា