បេះដូង

-មានពិនិត្យអេកូបេះដូងមិនគិតថ្លៃរយៈពេល៣ខែ សម្រាប់អ្នកជំងឺទូទៅ
-សម្រាប់កម្មកររោងចក្រ និងអ្នកជំងឺក្រីក្រ ពិនិត្យអេកូបេះដូង ពិគ្រោះជំងឺដោយមិនគិតថ្លៃរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យ

0.00$

បន្ទប់ពិគ្រោះ ព្យាបាលជំងឺបេះដូង និងសរសៃឈាម (វេជ្ជបណ្ឌិត ហែន វណ្ណា)