មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​ អាយ​ ស៊ី យូ


(17) 2k

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​ អាយ​ ស៊ី យូ

អំពីយើង

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​ អាយ​ ស៊ី យូ បានបើកដំណើរការ ចាប់ពី ថ្ងៃទី០១​ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ដែលមានវេជ្ជបណ្ឌិត មានជំនាញច្បាស់លាស់ និងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវ។

ម៉ោងធ្វើការ


បម្រើការ​ ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ

មតិយោបល់