មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភពលុច្ស


(56) 3.3k

ទំនាក់ទំនង

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភពលុច្ស
#48, StPreah Norodom Blvd, ឃុំ/សង្កាត់ ជ័យជំនះ, ស្រុក/ខណ្ឌ ដូនពេញ, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា