ផ្នែកព្យាបាលធ្មេញ Endodontics

ការព្យាបាល គឺដើម្បីរក្សាចំនួនធ្មេញ ដែលគ្រូពេទ្យ ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមរយៈពេល២ឆ្នាំ ទៅជាទន្តពេទ្យឯកទេស​ លើការព្យាបាលរន្ធឫសធ្មេញ។

0.00$

ពេទ្យធ្មេញ​ អង្គរ កម្ពុជា