មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម - Diabetes Care Center


(44) 3.6k

ទំនាក់ទំនង

មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម - Diabetes Care Center
#15-17, StN, ឃុំ/សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ស្រុក/ខណ្ឌ ចំការមន, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា