វេជ្ជ. ចន្ថា តុលា | វេជ្ជបណ្ឌិត
វេជ្ជ. ចន្ថា តុលា

មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម - Diabetes Care Center