វេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ុំ សត្ថា | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស

-វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំនៅDiabetes Care Center
-ទទួលសញ្ញាប័ត្រពីប្រទេសបារាំង
-បម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត

វេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ុំ សត្ថា

មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម - Diabetes Care Center