មន្ទីរពហុព្យាបាល ដូនពេញសែនសុខ


(19) 3.4k

ទំនាក់ទំនង

មន្ទីរពហុព្យាបាល ដូនពេញសែនសុខ
#2A-3A, StHanoi Blvd, ឃុំ/សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ស្រុក/ខណ្ឌ សែនសុខ, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា