គ្លីនិកព្យាបាលទឹកនោមផ្អែម - Diabetes Care Clinic


(251) 4.1k

ទំនាក់ទំនង

គ្លីនិកព្យាបាលទឹកនោមផ្អែម - Diabetes Care Clinic
#22, St113, ភូមិ ២, ឃុំ/សង្កាត់ បឹងព្រលឹត, ស្រុក/ខណ្ឌ ៧មករា, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា