បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺកុមារ​ វត្តអង្គតាមិុញ


(3) 1.4k

បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺកុមារ​ វត្តអង្គតាមិុញ

អំពីយើង

វេជ្ជ.​ ប៉ែន កក្កដា មានឯកទេសរោគកុមារ និងទារក សព្វថ្ងៃបំរេីការងារនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ។ មានទទួល: -ពិនិត្យ ពិគ្រោះ ជំងឺកុមារ -ចាក់វាក់សាំង តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់