វេជ្ជបណ្ឌិត ផិត រ៉ាដា


(97) 3.6k

វេជ្ជបណ្ឌិត ផិត រ៉ាដា

អំពីយើង

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Sa Voen Fc 1 ឆ្នាំ មុន

នោមញឹក

profile.png
Clinic Community 1 ឆ្នាំ មុន

សួស្តី! តើបងអាចផ្តល់នូវព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអាការៈ ក៏ដូចជាបញ្ហាសុខភាពរបស់បងបានឬទេ? ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារ និងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតផ្ទាល់ធ្វើការឆ្លើយតបឲ្យបានត្រឹមត្រូវ...សូមអរគុណ!

ឆ្លើយតប