គ្លីនិកសើស្បែក និងកាមរោគ វេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ុក សាវឿន


(7) 2.7k

ទំនាក់ទំនង

គ្លីនិកសើស្បែក និងកាមរោគ វេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ុក សាវឿន
#15C, St213, ឃុំ/សង្កាត់ វាលវង់, ស្រុក/ខណ្ឌ ៧មករា, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា
012 873 872