គ្លីនិកឯកទេស អេគីប - EKiP Gastrointestinal and Liver Specialist Clinic


(1863) 17.6k

គ្លីនិកឯកទេស អេគីប - EKiP Gastrointestinal and Liver Specialist Clinic

អំពីយើង

គ្លីនិកឯកទេស ថ្លេីម ក្រពះ ពោះវៀន និង ឬសដូងបាត ដែលផ្តល់សេវាកំរិតស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសដែលបានបណ្តុះបណ្តាលនៅ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត័សុខាភិបាល និង ប្រទេសបារាំង ជប៉ុន សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័៖011 553317 / 070 553317 / 066 553317

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
TO LA 1 ឆ្នាំ មុន

Best Specialist clinic

profile.png
Seang Honghong 1 ឆ្នាំ មុន

☆☆☆☆☆

profile.png
Seang Seang 1 ឆ្នាំ មុន

cool private specialist clinic

profile.png
Hong Hong 1 ឆ្នាំ មុន

best private specialist clinic ☆☆☆☆☆

profile.png
Sarin Dinara 1 ឆ្នាំ មុន

cool clinic best service

profile.png
Sophearom Lun 1 ឆ្នាំ មុន

Cool clinic

profile.png
Sun Saryo 1 ឆ្នាំ មុន

Good service

profile.png
Ekip Reception 1 ឆ្នាំ មុន

អត្រាជា5ភាគរយ​ជាមួយការព្យាបាលពី1ទៅ5ឆ្នាំនិងតំលៃប្រហែល35-55ដុល្លាក្នុង១ខែ

profile.png
Ekip Reception 1 ឆ្នាំ មុន

អត្រាជា5ភាគរយ​ជាមួយការព្យាបាលពី1ទៅ5ឆ្នាំនិងតំលៃប្រហែល35-55ដុល្លាក្នុង១ខែ

profile.png
Machun Macy 1 ឆ្នាំ មុន

បងសុំសួរបន្តិចឆ្លុះក្រពះតំលៃប៉ុន្មាន?