សាស្ត្រាចារ្យ ឯក សុវណ្ណមុនី | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ឯក សុវណ្ណមុនី