វេជ្ជ. សេក សំប៊ុន | វេជ្ជបណ្ឌិត
វេជ្ជ. សេក សំប៊ុន

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ឯក សុវណ្ណមុនី