ការវះកាត់ទូទៅ និងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ (សល្យសាស្រ្តទូទៅ និងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ)

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ឯក សុវណ្ណមុនី