វះកាត់ពោះ និងទ្រូង

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ឯក សុវណ្ណមុនី