វះកាត់ប្រដាប់ទឹកនោម

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ឯក សុវណ្ណមុនី