វះកាត់ត្រចៀកច្រមុះ និងបំពង់ក

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ឯក សុវណ្ណមុនី