ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ ជំងឺមហារីកមាត់ស្បួន

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ឯក សុវណ្ណមុនី