សំរាលកូនដោយការវះកាត់

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ឯក សុវណ្ណមុនី