វះកាត់រោគស្រ្តីទូទៅ

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ឯក សុវណ្ណមុនី