ហេលស៍ថាម ប្រូ - Healthtime Pro


(9) 3.5k

ហេលស៍ថាម ប្រូ - Healthtime Pro

អំពីយើង

Healthtime Pro is health education company which provides health education to public and health practitioners through research and publish trustworthy health education and most practical in Cambodia as well provides training and other health related programs. Our Programs include: 1. Healthcare Career Development 2. Healthcare Business Management 3. Mentality for Health Practitioners

ម៉ោងធ្វើការ


បម្រើការ​ ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ

មតិយោបល់

profile.png
Sengim Heng អម្បាញ់មិញ

Very nice indeed

profile.png
Sinvichka Eng អម្បាញ់មិញ

Thank you so much

ឆ្លើយតប