ពេទ្យធ្មេញ ហេង លី - Hengly Dental Clinic


(3) 4.1k

ទំនាក់ទំនង

ពេទ្យធ្មេញ ហេង លី - Hengly Dental Clinic
#19Eo, St261, ឃុំ/សង្កាត់ បឹងសាឡាង, ស្រុក/ខណ្ឌ ទួលគោក, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា