ការវះកាត់ខួរក្បាល និងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ (សល្យសាស្រ្តខួរក្បាល និងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ)

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល អុិនដ្រា