ការវះកាត់ប្រព័ន្ធបង្ហូរនោម (សល្យសាស្រ្តប្រព័ន្ធមូត្រសាស្រ្ត)

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល អុិនដ្រា