ព្យាបាលនិងវះកាត់ឆ្អឹងបាក់បែកគ្រាំគ្រា

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល អុិនដ្រា