មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្ត ស្តង់ដារ អន្តរជាតិ - International Standard Medical Laboratory


(6) 1.7k

ទំនាក់ទំនង

មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្ត ស្តង់ដារ អន្តរជាតិ - International Standard Medical Laboratory
#88, St355, ឃុំ/សង្កាត់ ទួលសង្កែ, ស្រុក/ខណ្ឌ ឫស្សីកែវ, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា